Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Winternet s.r.o. pro smlouvy o dílo (pro vývoj aplikací)

Winternet s.r.o., dále i jako zhotovitel
Smluvní strana, dále jako objednatel

 1. Předmětem smluvního vztahu je závazek vytvoření softwarové aplikace (pro internetové, intranetové či jiné použití) zhotovitelem pro objednatele dle podmínek uvedených v příslušné smlouvě o dílo, doplněných zněním těchto všeobecných smluvních podmínek.

 2. Smlouva o dílo, smlouva o poskytování služeb, případně jiná smlouva, uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, může být uzavřena jak formou písemnou (formou tisknutého či elektronického dokumentu), tak i ústně. Při všech těchto formách uzavření smlouvy se má za to, že obě smluvní strany pečlivě prostudovali všeobecné smluvní podmínky zhotovitele, souhlasí s nimi a zavazují se je dodržovat v plném rozsahu.

 3. Programové aplikace, tvořící softwarovou podporu díla jsou duševním vlastnictvím společnosti Winternet s.r.o., která si vyhrazuje veškerá práva k jejich užívání, distribuci a prodeji. Programové aplikace jsou chráněny autorskými právy a mezinárodními úmluvami o autorských právech, jakož i dalšími zákony a úmluvami o duševním vlastnictví. Není-li ve smlouvě výslovně uvedeno jinak, aplikace se neprodává, pouze se uděluje licence k jejímu užívání. Všechna autorská práva k aplikaci jsou výlučným vlastnictvím společnosti Winternet s.r.o. Není povoleno kopírovat, emulovat, klonovat, půjčovat, pronajímat, prodávat, modifikovat, dekompilovat, disassemblovat či jinak zpětně dekódovat nebo převádět aplikaci nebo její část. Jakékoliv takovéto neautorizované použití povede k okamžitému a automatickému zániku této licence a může vést k trestně- a/nebo občanskoprávní žalobě. Všechna práva, zde výslovně nepřiznaná jinému, patří společnosti Winternet s.r.o.

 4. Zdrojové kódy jsou majetkem společnosti Winternet s.r.o. a jsou chráněny Autorským zákonem. Zdrojové kódy nejsou předmětem díla ani součástí dokumentace k dílu a nejsou tedy předmětem předání. Předmětem díla jsou softwarové aplikace v jejich elektronickém vyjádření a to ve formě nezdrojových součástí.

 5. Není-li upraveno smlouvou jinak, smlouvou o dílo uděluje společnost Winternet s.r.o. objednateli souhlas k užívání díla na dobu trvání licence k užití, nikoli však k jeho dalšímu prodeji, či úplatnému poskytování třetím osobám. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, objednatel nemá právo jakkoli zasahovat do programového kódu uvedených aplikací ani jej poskytovat třetím osobám. Zdrojové kódy a skripty softwarové podpory výše uvedeného díla jsou konfigurovány pro plnou funkčnost v prostředí serveru zhotovitele, není-li v příslušné smlouvě o dílo výslovně uvedeno jinak.

 6. V případě převodu díla, aplikace nebo její části na jiný server nevylučuje společnost Winternet s.r.o. nutnost vývoje adaptačního programu pro funkčnost na jiném serveru a to v platných ceníkových sazbách. Termíny dílo, programová aplikace, softwarová podpora a www prezentace jsou chápány tak, jak je zvyklé v oblasti počítačového, telekomunikačního a internetového názvosloví a dle autorského zákona.

 7. Návrhem designu se rozumí vypracování jednoho designového konceptu a provedení jeho úprav na základě připomínek či doplnění objednatele. Každý další návrh designu včetně jeho následných úprav bude oceněn zvlášť, evidován jako vícepráce a zpoplatněn dle náročnosti provedení.

 8. Všechna práva dle příslušné smlouvy o dílo přecházejí na objednatele až dnem úplného uhrazení ceny. Pokud objednatel neuhradí cenu za dílo dle smlouvy v plném rozsahu, je zhotovitel oprávněn pozastavit práce na díle, případně dílo nebo jeho část znepřístupnit objednateli (a/nebo třetí straně) či zabránit objednateli nakládání s dílem až do doby úhrady celé kupní ceny. V případě, že objednatel uhradí pouze část ceny dle smlouvy (např. zálohu), je zhotovitel oprávněn započíst tuto část proti alikvotnímu objemu prací provedených na díle. Na vyžádání pak zhotovitel předá objednateli alikvotní část díla v rozsahu, odpovídajícímu velikosti uhrazené části ceny.

 9. Společnost Winternet s.r.o. si vyhrazuje právo uvádět na titulní straně prezentace díla informaci o výrobci ("Vyrobila společnost Winternet s.r.o.") s odkazem na http://www.winternet.cz, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

 10. Zhotovitel i objednatel se zavazují neposkytovat třetím osobám neveřejné informace, se kterými přijdou do styku při vzájemném jednání. Všechny poznatky, zkušenosti a dovednosti všeho druhu (know-how), dokumentace bez ohledu na jejich povahu a podobu vnímatelného vyjádření a bez ohledu na to, zda tvoří předmět obchodního tajemství, které zhotovitel sdělí objednateli za účelem vytvoření nebo užití shora uvedeného díla nebo které mu takto již sdělil před uzavřením této smlouvy při jednání o jejím uzavření, zůstávají majetkem zhotovitele (nezcizují se). objednatele pouze získává oprávnění je použít, a to výhradně pro účely užití shora uvedeného díla, a zároveň se zavazuje zdržet se jakéhokoli jiného než uvedeného nakládání s nimi.

 11. Zhotovitel je oprávněn zvolit způsob provedení díla dle vlastního uvážení tak, aby bylo splněno zadání, obsažené předmětu smlouvy. Zhotovitel nenese odpovědnost za obsah, pokud dodrží zadání, zejména nenese odpovědnost za škody, které dílo může způsobit objednateli nebo uživatelům jeho užíváním, neužíváním, v důsledku nemožnosti užívání, ztráty na zisku nebo nezvýšení zisku objednatele či uživatelů, založených na jakýchkoliv teoriích odpovědnosti.

 12. Dodávku a aktualizaci www prezentace pro aplikace typu B2B a B2C (e-business aplikace) provádí výhradně zhotovitel a to po celou dobu trvání licence k uvedenému dílu.

 13. Zhotovitel si vyhrazuje právo jednou ročně změnit ceníkové sazby. Takovéto změny sazeb budou Objednateli předem oznámeny, formou emailu s novým ceníkem.

 14. Ostatní a doplňující smluvní podmínky jsou obsaženy v příslušných smlouvách.

Všeobecné smluvní podmínky pro správu serverů a virtuálních serverů

 1. Předmět smluvních podmínek
  Předmětem této dohody a podmínek je závazek Winternet s.r.o. (dále jen Poskytovatel) zajistit služby související se zajišťováním webhostingu a zpracováním dat dle SKP třída 72.30.23 pro třetí strany (dále jen Objednatel).

 2. Vlastníkem doménového jména se stává úplným uhrazením pořizovací ceny a registrací doménového jména registrační autoritou Objednatel. Poskytovatel zprostředkuje registraci doménového jména u příslušné registrační autority.

 3. Okamžikem registrace doménového jména je registrace doménového jména příslušnou registrační autoritou. Poskytovatel nenese odpovědnost za případné neprovedení či odmítnutí registrace doménového jména Objednatele registrační autoritou.

 4. Registrace doménového jména se řídí pravidly a podmínkami jednotlivých registračních autorit. Vlastník domény vyjádřil odesláním objednávky souhlas s aktuálním zněním pravidel, které je k dispozici na stránkách registrátora a pověřuje tímto poskytovatele k propagování souhlasu.

 5. Poskytovatel vystupuje jako technický kontakt pro registrační autoritu v procesu registrace a zároveň je správcem DNS záznamu pro doménové jméno (není-li ujednáno jinak).

 6. Poskytovatel nenese odpovědnost za porušení vlastnických práv Objednatelem k ochranným známkám a za porušení zákona užíváním názvu domény nebo jména adresáře uživatele, které jsou obchodními jmény a registrovanými ochrannými známkami v i mimo ČR.

 7. Objednatel se zavazuje uhradit případné poplatky příslušných registračních autorit včetně administrativních výdajů s tímto poplatkem spojených dle platného ceníku služeb Objednatele.

 8. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených v žádosti o registraci doménového jména. Pokud dojde ke změně těchto údajů v průběhu trvání smluvního vztahu mezi stranami je Objednatel povinen neprodleně písemně, nejdéle však do pěti dnů, tyto nové údaje oznámit Poskytovateli a dále pak ve stejném termínu provést změnu údajů v klientské www administraci (je-li to možné). Stejně tak je Objednatel povinen tyto změny oznámit příslušné registrační autoritě, nebo o změnu u registrační autority výslovně požádat Poskytovatele. Pokud tak Objednatel neučiní, neodpovídá Poskytovatel za případná administrativní nedorozumění, kterým bylo možno předejít oznámením změn údajů o Objednateli.

 9. Poskytovatel zajistí provoz serveru pro Objednatele, t.j. zajistí strojový čas v počítačovém systému a přístup účastníků sítě Internet k www stránkám zákazníka a další objednané služby.

 10. V případě rozporů o povaze zajištění provozu služeb, spojených s uplatněním nároků na případnou slevu za jejich poskytování, je rozhodující oprávněná písemná reklamace Objednatele. Reklamace musí obsahovat přesný popis rozporů v porovnání s obsahem závazků Poskytovatele, uvedených v těchto podmínkách. Reklamace musí být doručena Poskytovateli dopisem nebo e-mailem na elektronickou adresu technické podpory Poskytovatele. Takto podanou reklamaci vyřídí Poskytovatel v zákonné lhůtě 30 dnů. Na pozdní stížnosti, které by byly uplatněny zpětně, bez předchozí písemné žádosti o nápravu věci či stavu výše popsaným způsobem, bude brán zřetel pouze co do případné technické nápravy, nikoli pro případ úhrady za poskytované služby či zrušení služby ze strany Objednatele a s tím spojených případných nároků.

 11. Objednateli provozující program, který oproti původně objednanému programu využívá nepřiměřeně velký objem systémových zdrojů virtuálních serverů (jako je např. CPU, operační paměť, diskový prostor apod.), bude dána možnost přejít na adekvátní program či za příplatek rozšířit poskytované služby nebo odpovídajícím způsobem omezit využívání systémových zdrojů na přijatelnou úroveň. Pokud tuto možnost Objednatel nevyužije, může být provoz příslušného programu Objednatele bez náhrady zastaven nebo omezen. Pro obsah tohoto bodu též platí, že v naléhavém případě, z důvodu potřeby zajištění služby provozu serverů, může být zastaven nebo omezen provoz takové služby okamžitě, bez předchozího upozornění. O zastavení nebo omezení provozu služby je Objednatel informován na kontaktech uvedených v administračním rozhraní.

 12. Všechny služby poskytované Poskytovatelem mohou být využívány pouze k zákonným účelům. Objednatel odpovídá za technickou a obsahovou správnost obsahu virtuálního serveru. Přenos, uchovávání nebo prezentace jakýchkoli informací, dat nebo materiálů, které jsou v rozporu s legislativou České republiky, veřejným pořádkem nebo dobrými mravy je zakázán. V případě porušení tohoto ujednání nese Objednatel plnou odpovědnost včetně případné odpovědnosti finanční. Objednatel bere na vědomí, že Poskytovatel nenese žádnou právní odpovědnost vůči Objednateli ani třetím stranám za škody způsobené porušením uvedeného ustanovení Objednatelem.

 13. Pornografie a obchod se sexuálně orientovanou tématikou je zakázán. Toto opatření je rovněž platné pro všechny stránky a obsah, který propaguje nelegální aktivity nebo obsah, který svou povahou poškozuje zájmy Poskytovatele nebo jiné servery na Internetu. Odkazy (link) na takové materiály jsou rovněž zakázány. Poskytovatel si vyhrazuje právo být rozhodčím orgánem v otázkách posuzování takového obsahu, který je rozporu se smluvními podmínkami a je povinen uchovat předmětný obsah pro případný spor. V případě důvodného podezření, že obsah by mohl naplnit skutkovou podstatu trestného činu, budou dostupné informace předány PČR. V případě, že Objednatel nedodrží smluvní podmínky a umístí na server výše uvedený obsah, zavazuje se k náhradě škody v plném rozsahu.

 14. Poskytovatel neodpovídá za případné škody či ušlý zisk Objednatele v souvislosti s používáním www služeb. Poskytovatel nenese žádnou právní odpovědnost za možné škody způsobené výpadkem/přerušením nebo omezením provozu služby vůči Objednateli ani třetím stranám.

 15. Jakýkoliv pokus o poškození provozu služby, klientských virtuálních serverů, infrastruktury a to i těch, které nepatří Poskytovateli je přísně zakázán a bude důvodem ke zrušení účtu Objednatele a uplatnění náhrad za tato poškození.

 16. Poskytovatel se zavazuje, že informace, které o sobě uvedl Objednatel v objednávce služby, neposkytne třetí osobě s výjimkou příslušných registračních autorit a subjektů nezbytně nutných pro plnění podmínek těchto smluvních podmínek ze strany poskytovatele, nařízení orgánů činných v trestním řízení a soudu a že bude nakládat s těmito informacemi plně v souladu s platnou právní normou. Objednatel souhlasí s tím, že může být informován o kvalitě, změnách, doplnění, údržbě a nových službách Poskytovatele formou emailové či telefonické komunikace.

 17. Objednatel zcela odpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených v objednávce služby.

 18. Poskytovatel si vyhrazuje právo zamítnout zprovoznění skriptu/komponenty/aplikace na serveru bez dalšího vysvětlení.

 19. Objednatel se zavazuje zaplatit poplatky za poskytnuté služby ve stanoveném termínu. Poplatky za služby jsou účtovány měsíčně, čtvrtletně, pololetně nebo ročně, v závislosti na typu smlouvy.

 20. Poskytovatel zašle Objednateli na základě jeho objednávky výzvu k platbě. Výzva k platbě bude zaslána na adresu uvedenou Objednatelem v objednávce a bude obsahovat veškeré údaje potřebné pro provedení úhrady za objednané služby.

 21. Částku, předepsanou výzvou k platbě na základě objednávky Objednatele a respektující druh objednané služby a doby jejího poskytování, uhradí v termínu v ní stanoveném. Za termín splatnosti považují Objednatel i Poskytovatel den připsání prostředků ve prospěch Poskytovatele. Daňový doklad - faktura je vystaven teprve po obdržení celé částky uvedené na příslušné výzvě k platbě.

 22. Pokud nebude výzva k platbě Objednatelem rozporována do 5 dnů od obdržení, uznává Objednatel zcela výši předepsané částky jako svůj závazek vůči Poskytovateli a to zejména proto, že Poskytovatel započal poskytovat službu okamžikem obdržení a autorizace objednávky.

 23. Neuhrazením částky uvedené na výzvě k platbě nezaniká smluvní vztah a není uzavírán ani účet Objednatele. Neuhrazením nezaniká závazek Objednatele vůči Poskytovateli.

 24. Při neuhrazení závazků ve stanovené lhůtě (tj. datum splatnosti) má Poskytovatel právo zastavit provoz domény a všech služeb.

 25. Každou upomínku (zejména telefonicky, písemně či emailem) o provedení úhrady považují obě strany za pokus o smír dle obecně závazných právních předpisů České republiky. Poskytovatel je oprávněn, v případě, že ani na druhou upomínku Objednatel nereaguje, bez dalšího upozornění omezit či zrušit poskytování služeb. Obchodní vztah mezi Poskytovatelem a Objednatelem tímto nezaniká a Poskytovatel podnikne všechny dostupné kroky k tomu, aby byl takto vzniklý nárok Poskytovatele uhrazen v plné výši.

 26. Poskytovatel je oprávněn účtovat poplatek 1.000,- Kč bez DPH za znovuobnovení poskytování služeb, které bude obnoveno až úplnou úhradou dlužné částky. Na doméně Objednatele, které se shora popsané služby týkají, může v takovém případě Poskytovatel zveřejnit text: "Informace pro vlastníka či provozovatele: Provoz služeb na této adrese byl přerušen. Kontaktujte, prosím, účetní oddělení poskytovatele.".

 27. Poskytovatel si vyhrazuje právo aktualizovat ceníkové sazby. Takovéto změny sazeb budou Objednateli minimálně dva měsíce předem oznámeny.

 28. V případě, že doména Objednatele generuje souhrnný transfer dat měsíčně nad 20 GB, může Poskytovatel na tuto skutečnost Objednatele upozornit a vyjednat s ním zpoplatnění transferu.

 29. Formálně bude tato dohoda řešena uzavřením dodatku ke stávající smlouvě mezi Poskytovatelem a Objednatelem.

 30. Provoz služby "START!" je možné sjednat pouze na dobu určitou jednoho roku, případně násobků jednoho roku, vždy s platbou předem, při sjednání služby.

 31. Výpověď služeb "Program MINIMUM", "Program MEDIUM", "Program OPTIMUM" a "Prodejcovské programy" je možné učinit pouze písemně či osobně a to výhradně předem. Výpovědní lhůta je 2 měsíce od doručení písemné výpovědi.

 32. Jiná forma výpovědi (například telefonicky či e-mailem bez elektronického podpisu) není přípustná, nebude na ní brán zřetel a účet Objednatele nebude z důvodu bezpečnosti uzavřen. Důvodem je ochrana zájmů Objednatele a eliminace případného neautorizovaného ukončení služeb.

 33. Výpověď služby "START!" je možná pouze dohodou obou stran (nejedná-li se o porušení smluvních podmínek výše uvedených, kde je poskytovatel oprávněn okamžitě a jednostranně od smlouvy odstoupit). Poskytovatel je oprávněn použít inkasovanou platbu ročního předplatného od objednatele na uhrazení nutných výdajů, které má v souvislosti s ukončením smluvního vztahu s objednatelem.

 34. Poskytovatel vyhrazuje právo okamžitého ukončení provozu domény a služeb a výpovědi smlouvy bez náhrady v případě porušení smluvních podmínek, nebo pokud Objednatel trvale neplní své povinnosti, plynoucí pro něho z placení úhrady za plnění služeb poskytovaných poskytovatelem. Tímto není Objednatel zbaven právní odpovědnosti za škody způsobené poskytovateli v souvislosti se zrušením poskytování služeb, ani se tím nezbavuje povinnosti zaplatit za poskytování služeb Poskytovatele do doby ukončení provozu.

 35. Objednatel si je vědom, že v zájmu snahy Poskytovatele o zajištění kvalitních služeb v oblasti webhostingu v ČR mohou být údaje o prokazatelných nevypořádaných závazcích Objednatele, v případě, že se vyhýbá jednání o úhradách za poskytnutí služeb, poskytnuty ostatním poskytovatelům webhostingu v i mimo ČR.

 36. Poskytovatel je oprávněn fakturovat smluvní pokutu ve výši 0,1% denně z neuhrazených závazků Objednatele za poskytnuté služby.

 37. Tyto Smluvní podmínky jsou vytvořeny v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy České republiky a na základě dohody a svobodné vůle Poskytovatele a Objednatele.

Společná ustanovení všeobecných obchodních podmínek v rámci GDPR

Definice pojmů

 1. V souladu s platnou právní normou je klient (dále i jako "zákazník" nebo "Objednatel") společnosti Winternet s.r.o. (dále i jen jako Winternet nebo Poskytovatel) Správcem zákaznických dat, které jsou osobními údaji. Winternet je Zpracovatelem těchto údajů.

 2. Výjimku představují případy, kdy zákazník působí jako zpracovatel osobních údajů, v takovém případě je Winternet dalším zpracovatelem.

Ochrana dat

 1. Poskytovatel i objednatel služby jsou zavázáni považovat veškeré údaje, související s poskytováním služby, za důvěrné, které nesmějí být zpřístupněny třetí osobě.

 2. Při přenosu dat a souborů poskytovatel garantuje dodržování relevantních právních předpisů, a to zejména zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, kdy dbá zejména o zachování zabezpečení ochrany osobních, provozních a lokalizačních údajů a důvěrnosti komunikace, a to v podobě ochrany před neoprávněným přístupem, změnou, zničením, ztrátou anebo odcizením nebo jiným neoprávněným zpracováním nebo využitím. Tímto nejsou dotčeny povinnosti poskytovatele stanovené zvláštním právním předpisem.

 3. Objednatel může sám přijmout svá opatření k ochraně a utajení svých přenášených dat, například šifrování nebo kódování. Musí to však učinit způsobem kompatibilním s komunikačním systémem poskytovatele, to jest zachovat možnost přenosu dat.

 4. Poskytovatel neodpovídá za škody způsobené objednateli v důsledku výpadku sítě Internet, opožděného dodání či poškození dat během přenosu. Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé přenosem utajovaných dat.

 5. Zpracování osobních údajů Poskytovatelem v pozici správce
  1. V případě, že objednatel je fyzickou osobou, jsou poskytovatelem zpracovávány jeho osobní údaje, zejména údaje identifikační, platební a kontaktní, ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen "GDPR") účinném od 25. 5. 2018.
  2. Bez ohledu na to, zdali je objednatel fyzickou či právnickou osobou, mohou být poskytovatelem též zpracovávány osobní údaje zaměstnanců objednatele, zejména údaje identifikační a kontaktní, ve smyslu GDPR.
  3. Poskytovatel v pozici správce zpracovává ty osobní údaje, které objednatel, případně jeho zaměstnanec, poskytnul při uzavírání smlouvy, a to s ohledem na nezbytnost takového zpracování pro splnění smlouvy a tedy poskytnutí služby.
  4. Poskytovatel dále zpracovává uvedené osobní údaje a údaje o způsobech využívání služby objednatelem na základě svých oprávněných zájmů pro marketingové účely související s poskytováním služby.
  5. Poskytnutí uvedených osobních údajů je smluvním požadavkem poskytovatele. Ke zpracování osobních údajů bude docházet po dobu 10 let od ukončení poskytování služby a to s ohledem na ochranu nebo obhajobu právních nároků poskytovatele.
  6. Poskytovatel nepředá osobní údaje objednatelů žádným dalším příjemcům. Tímto nejsou dotčeny povinnosti poskytovatele stanovené zvláštním právním předpisem.
  7. Objednatel, případně zaměstnanec objednatele, má v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů právo:
   1. žádat o informace o kategoriích zpracovávaných osobních údajů, účelu, době a povaze zpracování a o příjemcích osobních údajů;
   2. požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů;
   3. požádat při naplnění podmínek stanovených relevantními právními předpisy, aby osobní údaje byly opraveny, doplněny nebo vymazány, případně jejich zpracování omezeno;
   4. vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů a právo podat stížnost u dozorového úřadu;
   5. být informován o případech porušení zabezpečení osobních údajů a to tehdy, pokud je pravděpodobné, že daný případ porušení bude mít za následek vysoké riziko pro jeho práva a svobody.
   6. Veškerá uvedená práva může objednatel uplatnit prostřednictvím kontaktů zveřejněných na stránkách poskytovatele.

 6. Zpracování osobních údajů Poskytovatelem v pozici zpracovatele / dalšího zpracovatele
  1. Při poskytování služby může ze strany poskytovatele rovněž docházet ke zpracování osobních údajů z pozice zpracovatele, v takovém případě se kategorizace zpracovávaných osobních údajů odvíjí od typu poskytované služby poskytovatelem objednateli. Tyto obchodní podmínky upravují povinnosti poskytovatele, v pozici zpracovatele, a objednatele, v pozici správce, vyplývající ze zpracování osobních údajů v souladu s článkem čl. 28 GDPR.
  2. Poskytovatelem jsou v pozici zpracovatele zpracovávány vždy pouze ty osobní údaje subjektů údajů, se kterými objednatel v pozici správce v rámci využívání služby nakládá. Rozsah a kategorie osobních údajů, u nichž se objednatel může dostat v rámci využívání služby do pozice správce ve smyslu GDPR se vždy odvíjí od kategorie konkrétní využívané služby.
  3. Zpracování osobních údajů bude poskytovatelem prováděno zejména formou náhledu, shromažďování, používání, zálohování, ukládání a výmazu, a to vždy dle typu poskytované služby a za účelem poskytování služby a po celou dobu jejího poskytování.
  4. Poskytovatel prohlašuje, že je schopen zajistit zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování osobních údajů splňovalo požadavky GDPR a aby byla zajištěna ochrana práv dotčených subjektů údajů.
  5. Poskytovatel je oprávněn do zpracování zapojit další zpracovatele, vždy však informuje objednatele o veškerých zamýšlených změnách týkajících se přijetí dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení, a poskytne tak objednateli příležitost vyslovit vůči těmto změnám námitky, pokud objednatel námitky bez zbytečného odkladu nevysloví, má se za to, že se změnou souhlasí.
  6. Zpracování bude vždy realizováno jen na základě doložených pokynů objednatele udílených poskytovateli, které vyplývají z charakteru poskytovaného služby nebo jsou obsaženy v těchto podmínkách a smluvních ujednáních.
  7. Při poskytování služby nebude docházet ke zpracování zvláštních kategorií osobních údajů. Objednatel je povinen zajistit, že poskytovateli nebudou předány žádné osobní údaje zvláštních kategorií.

 7. Poskytovatel se jako zpracovatel při zpracování osobních údajů zavazuje:
  1. zpracovávat osobní údaje pouze pro účely a způsoby vyplývajícími z podmínek a smluvních ujednání,
  2. zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti,
  3. přijmout veškerá vhodná technická a organizační opatření ve smyslu dle čl. 32 GDPR, jež jsou nutná k zabezpečení zpracování osobních údajů a odpovídají povaze zpracování a s tím spojenému riziku, aby mj. nemohlo při tomto zpracování dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů,
  4. po ukončení poskytování služby veškeré zpracovávané osobní údaje vymazat nebo vrátit objednateli, vymazat veškeré jejich případně existující kopie,
  5. být objednateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění správcovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů,
  6. být objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinností zabezpečení zpracování, při ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů, při oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů, při posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a při předchozí konzultaci s Úřadem pro ochranu osobních údajů,
  7. neprodleně objednatele informovat v případě, že podle jeho názoru určitý pokyn porušuje ustanovení GDPR nebo jiných předpisů Evropské unie nebo členského státu týkající se ochrany údajů,
  8. být objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi dle čl. 32 až 36 GDPR, to vše při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má poskytovatel k dispozici,
  9. poskytnout objednateli na základě jeho písemného pokynu veškeré nezbytné informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti poskytovatele vyplývající z čl. 28 GDPR, a umožní audity, včetně inspekcí, prováděné správcem nebo jiným auditorem, kterého správce pověřil, a k těmto auditům svou činností přispěje,
  10. poskytnout objednateli na jeho písemnou žádost veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené těmito podmínkami a čl. 28 GDPR,
  11. v případě porušení zabezpečení zpracovávaných osobních údajů bezodkladně po jeho zjištění upozornit objednatele s tím, že součástí upozornění bude popis povahy daného případu porušení zabezpečení osobních údajů, popis pravděpodobných důsledků porušení zabezpečení osobních údajů a popis opatření, která poskytovatel přijal nebo navrhuje přijmout, a opatření, která doporučuje přijmout objednateli, vždy s cílem vyřešit dané porušení zabezpečení osobních údajů a zmírnit možné nepříznivé dopady.

 8. Objednatel se tímto vůči poskytovateli výslovně zavazuje k dodržování veškerých povinností, které mu, dostane-li se do pozice správce osobních údajů ve smyslu GDPR, plynou z těchto podmínek, smluvních ujednání, ustanovení GDPR, příslušných zákonů a jiných obecně závazných právních předpisů. Závazek objednatele dle předchozí věty zahrnuje mj. jeho povinnost předávat poskytovateli prostřednictvím služby jen takové další osobní údaje, k nimž disponuje platným právním titulem ve smyslu čl. 6 GDPR, a to při dodržení veškerých zásad upravených v čl. 5 GDPR a souvisejících právních povinností. Za tímto účelem se objednatel zavazuje mj. zajistit, že ke zpracovávání osobních údajů formou jejich uložení bude po celou dobu zpracovávání disponovat platným právním titulem splňujícím požadavky GDPR a dalších právních předpisů.

 9. Bez ohledu na právní titul, na jehož základě ke zpracovávání osobních údajů dochází, se objednatel zavazuje plnit v případě, že bude ve vztahu k určitým osobním údajům vystupovat v pozici správce, svoji informační povinnost vůči dotčeným subjektům údajům vyplývající z článku 13 a násl. GDPR včetně informování o automatizovaném zpracování osobních údajů ve formě profilování.

 10. V případě porušení jakékoli povinnosti stanovené tímto článkem podmínek, se objednatel zavazuje nahradit poskytovateli jakoukoli (majetkovou i nemajetkovou) újmu, která mu v důsledku daného porušení nebo v souvislosti s ním vznikne.

 11. Smluvní strany se zavazují zajistit splnění povinností, jež jim plynou z GDPR a tohoto článku podmínek, nejpozději ke dni účinnosti GDPR. Povinnosti, jež jsou však vyžadovány platnou a účinnou právní úpravou již před datem účinnosti GDPR, jsou smluvní strany povinny dodržovat již ode dne účinnosti těchto podmínek.

Tyto podmínky jsou platné od 1. 5. 2018.

(C) 2018 Winternet s.r.o.
WINTERNET s.r.o.
OBCHODNÍ ODDĚLENÍ
adresa
Chválkovická 609/82a
Olomouc, 772 00
HOTLINE
telefon
587 407 847
v pracovní dny od 8 - 16 hod.