winternet

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Winternet s.r.o. pro smlouvy o dílo (pro vývoj aplikací)

Winternet s.r.o., dále i jako zhotovitel
Smluvní strana, dále jako objednatel

 1. Předmětem smluvního vztahu je závazek vytvoření softwarové aplikace (pro internetové, intranetové či jiné použití) zhotovitelem pro objednatele dle podmínek uvedených v příslušné smlouvě o dílo, doplněných zněním těchto všeobecných smluvních podmínek.
 2. Smlouva o dílo, smlouva o poskytování služeb, případně jiná smlouva, uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, může být uzavřena jak formou písemnou (formou tisknutého či elektronického dokumentu), tak i ústně. Při všech těchto formách uzavření smlouvy se má za to, že obě smluvní strany pečlivě prostudovali všeobecné smluvní podmínky zhotovitele, souhlasí s nimi a zavazují se je dodržovat v plném rozsahu.
 3. Programové aplikace, tvořící softwarovou podporu díla jsou duševním vlastnictvím společnosti Winternet s.r.o., která si vyhrazuje veškerá práva k jejich užívání, distribuci a prodeji. Programové aplikace jsou chráněny autorskými právy a mezinárodními úmluvami o autorských právech, jakož i dalšími zákony a úmluvami o duševním vlastnictví. Není-li ve smlouvě výslovně uvedeno jinak, aplikace se neprodává, pouze se uděluje licence k jejímu užívání. Všechna autorská práva k aplikaci jsou výlučným vlastnictvím společnosti Winternet s.r.o. Není povoleno kopírovat, emulovat, klonovat, půjčovat, pronajímat, prodávat, modifikovat, dekompilovat, disassemblovat či jinak zpětně dekódovat nebo převádět aplikaci nebo její část. Jakékoliv takovéto neautorizované použití povede k okamžitému a automatickému zániku této licence a může vést k trestně- a/nebo občanskoprávní žalobě. Všechna práva, zde výslovně nepřiznaná jinému, patří společnosti Winternet s.r.o.
 4. Zdrojové kódy jsou majetkem společnosti Winternet s.r.o. a jsou chráněny Autorským zákonem. Zdrojové kódy nejsou předmětem díla ani součástí dokumentace k dílu a nejsou tedy předmětem předání. Předmětem díla jsou softwarové aplikace v jejich elektronickém vyjádření a to ve formě nezdrojových součástí.
 5. Není-li upraveno smlouvou jinak, smlouvou o dílo uděluje společnost Winternet s.r.o. objednateli souhlas k užívání díla na dobu trvání licence k užití, nikoli však k jeho dalšímu prodeji, či úplatnému poskytování třetím osobám. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, objednatel nemá právo jakkoli zasahovat do programového kódu uvedených aplikací ani jej poskytovat třetím osobám. Zdrojové kódy a skripty softwarové podpory výše uvedeného díla jsou konfigurovány pro plnou funkčnost v prostředí serveru zhotovitele, není-li v příslušné smlouvě o dílo výslovně uvedeno jinak.
 6. V případě převodu díla, aplikace nebo její části na jiný server nevylučuje společnost Winternet s.r.o. nutnost vývoje adaptačního programu pro funkčnost na jiném serveru a to v platných ceníkových sazbách. Termíny dílo, programová aplikace, softwarová podpora a www prezentace jsou chápány tak, jak je zvyklé v oblasti počítačového, telekomunikačního a internetového názvosloví a dle autorského zákona.
 7. Návrhem designu se rozumí vypracování jednoho designového konceptu a provedení jeho úprav na základě připomínek či doplnění objednatele. Každý další návrh designu včetně jeho následných úprav bude oceněn zvlášť, evidován jako vícepráce a zpoplatněn dle náročnosti provedení.
 8. Všechna práva dle příslušné smlouvy o dílo přecházejí na objednatele až dnem úplného uhrazení ceny. Pokud objednatel neuhradí cenu za dílo dle smlouvy v plném rozsahu, je zhotovitel oprávněn pozastavit práce na díle, případně dílo nebo jeho část znepřístupnit objednateli (a/nebo třetí straně) či zabránit objednateli nakládání s dílem až do doby úhrady celé kupní ceny. V případě, že objednatel uhradí pouze část ceny dle smlouvy (např. zálohu), je zhotovitel oprávněn započíst tuto část proti alikvotnímu objemu prací provedených na díle. Na vyžádání pak zhotovitel předá objednateli alikvotní část díla v rozsahu, odpovídajícímu velikosti uhrazené části ceny.
 9. Společnost Winternet s.r.o. si vyhrazuje právo uvádět na titulní straně prezentace díla informaci o výrobci ("Vyrobila společnost Winternet s.r.o.") s odkazem na http://www.winternet.cz, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
 10. Zhotovitel i objednatel se zavazují neposkytovat třetím osobám neveřejné informace, se kterými přijdou do styku při vzájemném jednání. Všechny poznatky, zkušenosti a dovednosti všeho druhu (know-how), dokumentace bez ohledu na jejich povahu a podobu vnímatelného vyjádření a bez ohledu na to, zda tvoří předmět obchodního tajemství, které zhotovitel sdělí objednateli za účelem vytvoření nebo užití shora uvedeného díla nebo které mu takto již sdělil před uzavřením této smlouvy při jednání o jejím uzavření, zůstávají majetkem zhotovitele (nezcizují se). objednatele pouze získává oprávnění je použít, a to výhradně pro účely užití shora uvedeného díla, a zároveň se zavazuje zdržet se jakéhokoli jiného než uvedeného nakládání s nimi.
 11. Zhotovitel je oprávněn zvolit způsob provedení díla dle vlastního uvážení tak, aby bylo splněno zadání, obsažené předmětu smlouvy. Zhotovitel nenese odpovědnost za obsah, pokud dodrží zadání, zejména nenese odpovědnost za škody, které dílo může způsobit objednateli nebo uživatelům jeho užíváním, neužíváním, v důsledku nemožnosti užívání, ztráty na zisku nebo nezvýšení zisku objednatele či uživatelů, založených na jakýchkoliv teoriích odpovědnosti.
 12. Dodávku a aktualizaci www prezentace pro aplikace typu B2B a B2C (e-business aplikace) provádí výhradně zhotovitel a to po celou dobu trvání licence k uvedenému dílu.
 13. Zhotovitel si vyhrazuje právo jednou ročně změnit ceníkové sazby.Takovéto změny sazeb budou Objednateli předem oznámeny, formou emailu s novým ceníkem. Ceny, sjednané ve smlouvách, budou upraveny dodatky ke smlouvě, které se strany zavazují uzavřít.
 14. Ostatní a doplňující smluvní podmínky jsou obsaženy v příslušných smlouvách.Všeobecné smluvní podmínky pro správu serverů a virtuálních serverů

 1. Předmět smluvních podmínek
  Předmětem této dohody a podmínek je závazek Winternet s.r.o. (dále jen POSKYTOVATEL) zajistit služby související se zpracováním dat dle SKP třída 72.30.21 pro třetí strany (dále jen Objednatel).
 2. Vlastníkem doménového jména se stává úplným uhrazením pořizovací ceny a registrací doménového jména registrační autoritou Objednatel. Poskytovatel zprostředkuje registraci doménového jména u příslušné registrační autority.
 3. Okamžikem registrace doménového jména je registrace doménového jména příslušnou registrační autoritou. Poskytovatel nenese odpovědnost za případné neprovedení či odmítnutí registrace doménového jména Objednatele registrační autoritou.
 4. Registrace doménového jména se řídí pravidly a podmínkami jednotlivých registračních autorit. Vlastník domény vyjádřil odesláním objednávky souhlas s aktuálním zněním pravidel, které je k dispozici na stránkách registrátora a pověřuje tímto poskytovatele k propagování souhlasu.
 5. Poskytovatel vystupuje jako technický kontakt pro registrační autoritu v procesu registrace a zároveň je správcem DNS záznamu pro doménové jméno (není-li ujednáno jinak).
 6. Poskytovatel nenese odpovědnost za porušení vlastnických práv Objednatelem k ochranným známkám a za porušení zákona užíváním názvu domény nebo jména adresáře uživatele, které jsou obchodními jmény a registrovanými ochrannými známkami v i mimo ČR.
 7. Objednatel se zavazuje uhradit případné poplatky příslušných registračních autorit včetně administrativních výdajů s tímto poplatkem spojených dle platného ceníku služeb Objednatele.
 8. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených v žádosti o registraci doménového jména. Pokud dojde ke změně těchto údajů v průběhu trvání smluvního vztahu mezi stranami je Objednatel povinen neprodleně písemně (faxem nebo dopisem, v případě použití e-mailu, pak s elektronickým podpisem), nejdéle však do pěti dnů, tyto nové údaje oznámit Poskytovateli a dále pak ve stejném termínu provést změnu údajů v klientské www administraci (je-li to možné). Stejně tak je Objednatel povinen tyto změny oznámit příslušné registrační autoritě. Pokud tak Objednatel neučiní, neodpovídá Poskytovatel za případná administrativní nedorozumění, kterým bylo možno předejít oznámením změn údajů o Objednateli.
 9. Poskytovatel zajistí provoz serveru pro Objednatele, t.j. zajistí strojový čas v počítačovém systému a přístup účastníků sítě Internet k www stránkám zákazníka a další objednané služby.
 10. V případě rozporů o povaze zajištění provozu služeb, spojených s uplatněním nároků na případnou slevu za jejich poskytování, je rozhodující oprávněná písemná reklamace Objednatele. Reklamace musí obsahovat přesný popis rozporů v porovnání s obsahem závazků Poskytovatele, uvedených v těchto podmínkách. Reklamace musí být doručena Poskytovateli dopisem nebo e-mailem na elektronickou adresu technické podpory Poskytovatele. Takto podanou reklamaci vyřídí Poskytovatel v zákonné lhůtě 30 dnů. Na pozdní stížnosti, které by byly uplatněny zpětně, bez předchozí písemné žádosti o nápravu věci či stavu výše popsaným způsobem, bude brán zřetel pouze co do případné technické nápravy, nikoli pro případ úhrady za poskytované služby či zrušení služby ze strany Objednatele a s tím spojených případných nároků.
 11. Objednateli provozující program, který oproti původně objednanému programu využívá nepřiměřeně velký objem systémových zdrojů virtuálních serverů (jako je např. CPU, operační paměť, diskový prostor apod.), bude dána možnost přejít na adekvátní program či za příplatek rozšířit poskytované služby nebo odpovídajícím způsobem omezit využívání systémových zdrojů na přijatelnou úroveň. Pokud tuto možnost Objednatel nevyužije, může být provoz příslušného programu Objednatele bez náhrady zastaven. Pro obsah tohoto bodu též platí, že v naléhavém případě, z důvodu potřeby zajištění služby provozu serverů, může být zastaven provoz takové služby okamžitě, bez předchozího upozornění.
 12. Všechny služby poskytované Poskytovatelem mohou být využívány pouze k zákonným účelům. Objednatel odpovídá za technickou a obsahovou správnost obsahu virtuálního serveru. Přenos, uchovávání nebo prezentace jakýchkoli informací, dat nebo materiálů, které jsou v rozporu s legislativou České republiky, veřejným pořádkem nebo dobrými mravy je zakázán.V případě porušení tohoto ujednání nese Objednatel plnou odpovědnost včetně případné odpovědnosti finanční. Objednatel prohlašuje, že Poskytovatel nenese žádnou právní odpovědnost vůči Objednateli ani třetím stranám za škody Objednatelem způsobené porušením uvedeného ustanovení.
 13. Pornografie a obchod se sexuálně orientovanou tématikou je zakázán. Toto opatření je rovněž platné pro všechny stránky a obsah, který propaguje nelegální aktivity nebo obsah, který svou povahou poškozuje zájmy Poskytovatele nebo jiné servery na Internetu. Odkazy (link) na takové materiály jsou rovněž zakázány. Poskytovatel si vyhrazuje právo být rozhodčím orgánem v otázkách posuzování takového obsahu, který je rozporu se smluvními podmínkami a je povinen uchovat předmětný obsah pro případný spor. V případě důvodného podezření, že obsah by mohl naplnit skutkovou podstatu trestného činu, budou dostupné informace předány PĆR. V případě, že Objednatel nedodrží smluvní podmínky a umístí na server výše uvedený obsah, zavazuje se k úhradě smluvní pokuty bez výhrad ve výši 1.000.000,- Kč za poškození dobrého jména Poskytovatele. Zároveň uhradí doložitelné výdaje za přenesená data a spojené náklady vynaložené na zajištění přenosu.
 14. Poskytovatel neodpovídá za případné škody či ušlý zisk Objednatele v souvislosti s používáním www služeb. Poskytovatel nenese žádnou právní odpovědnost za možné škody způsobené výpadkem/přerušením provozu služby vůči Objednateli ani třetím stranám.
 15. Jakýkoliv pokus o poškození provozu služby či klientských virtuálních serverů je přísně zakázán a bude důvodem ke zrušení účtu Objednatele, uplatnění pokuty ve výši 1.000.000,- Kč a uplatnění případných náhrad za tato poškození.
 16. Poskytovatel se zavazuje, že informace, které o sobě uvedl Objednatel v objednávce služby neposkytne třetí osobě s výjimkou příslušných registračních autorit a subjektů nezbytně nutných pro plnění podmínek těchto smluvních podmínek ze strany poskytovatele, nařízení orgánů činných v trestním řízení a soudu a že bude nakládat s těmito informacemi plně v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Objednatel souhlasí s tím, že bude informován o kvalitě, změnách, doplnění, údržbě a nových službách Poskytovatele.
 17. Objednatel zcela odpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených v objednávce služby.
 18. Poskytovatel si vyhrazuje právo zamítnout zprovoznění skriptu/komponenty/aplikace na serveru bez dalšího vysvětlení.
 19. Objednatel se zavazuje zaplatit poplatky za poskytnuté služby ve stanoveném termínu. Poplatky za služby jsou účtovány měsíčně, čtvrtletně, pololetně nebo ročně, v závislosti na požadavku Objednatele.
 20. Poskytovatel zašle Objednateli na základě jeho objednávky výzvu k platbě. Výzva k platbě bude zaslána na adresu uvedenou Objednatelem v objednávce a bude obsahovat veškeré údaje potřebné pro provedení úhrady za objednané služby.
 21. Částku, předepsanou výzvou k platbě na základě objednávky Objednatele a respektující druh objednané služby a doby jejího poskytování, uhradí v termínu v ní stanoveném. Za termín splatnosti považují Objednatel i Poskytovatel, zcela v souladu se zněním OR, den připsání prostředků ve prospěch Poskytovatele. Daňový doklad - faktura je vystaven teprve po obdržení celé částky uvedené na příslušné výzvě k platbě.
 22. Pokud nebude výzva k platbě Objednatelem rozporována do dvou dnů od obdržení, uznává Objednatel zcela výši předepsané částky jako svůj závazek vůči Poskytovateli a to zejména proto, že Poskytovatel započal poskytovat službu okamžikem obdržení a autorizace objednávky.
 23. Platby budou probíhat na základě výzvy k platbě, vystavené Poskytovatelem.
 24. Neuhrazením částky uvedené na výzvě k platbě nezaniká smluvní vztah a není uzavírán ani účet Objednatele. Neuhrazením nezaniká závazek Objednatele vůči Poskytovateli.
 25. Při neuhrazení závazků ve stanovené lhůtě (tj. datum splatnosti) má Poskytovatel právo zastavit provoz domény a všech služeb.
 26. Každou upomínku (zejména telefonicky, písemně či emailem) o provedení úhrady považují obě strany za pokus o smír dle obecně závazných právních předpisů České republiky. Poskytovatel je oprávněn, v případě, že ani na druhou upomínku Objednatel nereaguje, bez dalšího upozornění omezit či zrušit poskytování služeb. Obchodní vztah mezi Poskytovatelem a Objednatelem tímto nezaniká a Poskytovatel podnikne všechny dostupné kroky k tomu, aby byl takto vzniklý nárok Poskytovatele uhrazen v plné výši.
 27. Poskytovatel je oprávněn účtovat poplatek 1.000,- Kč bez DPH za znovuobnovení poskytování služeb, které bude obnoveno až úplnou úhradou dlužné částky. V zájmu Objednatele bude na předmětné www adrese Objednatel informován Poskytovatelem o přerušení poskytování služeb pro případ, že by to byla pro Objednatele, díky objektivním potížím, jediná cesta k informaci o jeho vzniklém závazku. Objednatel bude informován textem: "Informace pro vlastníka či provozovatele: Provoz služeb na této adrese byl přerušen. Kontaktujte, prosím, účetní oddělení poskytovatele.".
 28. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoli jednostranně změnit ceníkové sazby. Takovéto změny sazeb budou Objednateli minimálně dva měsíce předem oznámeny.
 29. Při uzavření smlouvy o webhostingu nebo správě serveru nebo správě virtuálního serveru nabízí Poskytovatel - není-li v písemně uzavřené smlouvě stanoveno jinak - neomezený přenos dat (transfer) na doméně Objednatele.
 30. Transfer dat v rámci poskytované služby Poskytovatel kontinuálně sleduje a archivuje.
 31. V případě, že doména Objednatele generuje transfer měsíčně nad 20 GB, může Poskytovatel na tuto skutečnost Objednatele upozornit a strany se zavazují sjednat finanční kompenzaci dle platného ceníku služeb.
 32. Formálně bude tato dohoda řešena uzavřením dodatku ke stávající smlouvě mezi Poskytovatelem a Objednatelem.
 33. Provoz služby "START!" je možné sjednat pouze na dobu určitou jednoho roku, případně násobků jednoho roku, vždy s platbou předem, při sjednání služby.
 34. Výpověď služeb "Program MINIMUM", "Program MEDIUM", "Program OPTIMUM" a "Prodejcovské programy"je možné učinit pouze písemně či osobně a to výhradně předem. Výpověďní lhůta je 1 měsíc od doručení výpovědi s výjimkou bodu 6.5. Formy pro výpověď jsou: dopisem doručeným na adresu sídla či provozoven a poboček Poskytovatele aktuálně uvedenou na http://www.weby.cz/, osobně na adrese sídla či provozoven a poboček Poskytovatele, nebo e-mailem na adresu webyweby.cz, který Objednatel podepíše elektronickým podpisem.
 35. Jiná forma výpovědi (například telefonicky či e-mailem bez elektronického podpisu) není přípustná, nebude na ní brán zřetel a účet Objednatele nebude z důvodu bezpečnosti uzavřen. Důvodem je ochrana zájmů Objednatele a eliminace případného neautorizovaného ukončení služeb.
 36. Výpověď služby "START!" je možná pouze dohodou obou stran (nejedná-li se o porušení smluvních podmínek výše uvedených, kde je poskytovatel oprávněn okamžitě a jednostranně od smlouvy odstoupit). Poskytovatel je oprávněn použít inkasovanou platbu ročního předplatného od objednatele na uhrazení nutných výdajů, které má v souvislosti s ukončením smluvního vztahu s objednatelem.
 37. Poskytovatel vyhrazuje právo okamžitého ukončení provozu domény a služeb a výpovědi smlouvy bez náhrady v případě porušení smluvních podmínek nebo pokud Objednatel trvale neplní své povinnosti, plynoucí pro něho z placení úhrady za plnění služeb poskytovaných poskytovatelem. Tímto není Objednatel zbaven právní odpovědnosti za škody způsobené poskytovateli v souvislosti se zrušením poskytovaní služeb, ani se tím nezbavuje povinnosti zaplatit za poskytování služeb Poskytovatele do doby ukončení provozu.
 38. Objednatel si je vědom, že v zájmu snahy Poskytovatele o zajištění kvalitních služeb v oblasti webhostingu v ČR mohou být údaje o prokazatelných nevypořádaných závazcích Objednatele , v případě, že se vyhýbá jednání o úhradách za poskytnutí služeb, poskytnuty ostatním poskytovatelům webhostingu v i mimo ČR.
 39. Poskytovatel je oprávněn fakturovat smluvní pokutu ve výši 0,5% denně z neuhrazených závazků Objednatele za poskytnuté služby.
 40. Tyto Smluvní podmínky jsou vytvořeny v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy České republiky a na základě dohody a svobodné vůle Poskytovatele a Objednatele.


Všeobecné smluvní podmínky Winternet s.r.o. pro smlouvy o zajišťování provozu počítačové sítě a systémů dle SKP 72.30.10

1. Předmětem smlouvy je závazek Winternet s.r.o. (dále jen POSKYTOVATEL) zajistit služby související se zpracováním dat dle SKP třída 72.30.10 pro třetí strany (dále jen Klient). Jedná se především o technickou údržbu hardware (dáleHW) a software (dále SW) vybavení počítačů, serverů a síťových zařízení v počítačové síti klienta; instalace a deinstalace technických a programových komponent na počítačové systémy klienta a jejich správa. Počítačovými systémy klienta se rozumí počítače, počítačové komponenty, síťové prvky a programové vybavení, které jsou v užívání klienta v jeho provozovně, uvedené v příslušné smlouvě. Předmětem smlouvy je dále poradenství a technická podpora při řešení problémů s výše uvedenou technikou.
2. Poskytovatel se zavazuje vykonávat činnosti, specifikované ve smlouvě za definovaných podmínek a komunikovat definovanými komunikačními kanály.
3. Klient se zavazuje do smlouvy uvést osoby, které mají právo poskytovatele kontaktovat ve věci plnění předmětu smlouvy. Kontaktuje-li Poskytovatele jiná osoba, není Poskytovatel povinen reagovat na požadavky.
4. Poskytovatel si vyhrazuje právo jednou ročně provádět aktualizaci ceníku služeb. Tuto aktualizaci je povinen oznámit klientovi písemnou formou (emailem) předem.
5. Klient je odpovědný za veškerý software nainstalovaný na svém hardware.
6. V individuálních případech je Poskytovatel schopen zapůjčit výpočetní techniku Klientovi.
Zápůjčka se sjednává individuálně na žádost Klienta, zapůjčení výpočetní techniky je zpoplatněno dle následujících sazeb a je účtováno měsíčně (u videoprojektoru po jeho navrácení), pokud není dohodnuto jinak:

 • Stolní počítač (PC) 1.000,- Kč bez DPH / měsíc
 • Notebook 1.500,- Kč bez DPH / měsíc
 • VideoProjektor 300,- Kč bez DPH/ den
 • Monitor 1.000,- Kč bez DPH / měsíc
 • Tiskárna A4 laserová 1.000,- Kč bez DPH / měsíc
 • Tiskárna A3 laserová / A4 síťová 1.500,- Kč bez DPH / měsíc
 • Ostatní zařízení (wifi, adaptér atd.) 500,- Kč bez DPH / měsíc

Tyto podmínky jsou platné od 1. 1. 2012.

Odkazy na registrační autority a pravidla, kterými se doplňují smluvní podmínky:
CZ: http://www.tld.cz/page.php?aid=327&sid=7&wid=1#a_11
EU: http://www.eurid.eu/en/shared/documents/file_folder.2005-10-28.9651463556/registration_policy_cs.pdf
http://www.eurid.eu/en/shared/documents/file_folder.2005-10-25.5121442941/terms_and_conditions_cs.pdf
ostatní https://www.communigal.net/scripts/GCregistrationPolicy.asp

(C) Winternet s.r.o.

KontaktyWinternet
Spuštěn redesign webu MORA.CZ
30.09.2017 |  Plná života od 1825

Máme radost z nového webu MORA a nové komunikační strategie. Vybírejte nové modely na webu www.mora.cz

Jeďte na dovolenou!
12.07.2017 |  Mobilní domky Poreč

Nový web mobilních domků v chorvatském letovisku Poreči.

Nový web golfového resortu
17.05.2017 |  Golf resort Olomouc

Webu Golf resortu Olomouc jsme dali nový design i funkčnost. On-line propojení s rezervačním systémem.


Další zprávy »

Hostujeme na

Cena od 39 Kč / měs

Více informací


Kontaktujte nás

Poznejte výhody našich
IT řešení

© Copyright  Winternet s.r.o. 1996 - 2018 - Všechna práva vyhrazena.

Tel. 587 407 836, e-mail: infowinternet.cz